• Немає товарів у кошику.

Правопис прикметникових форм від географічних назв і від назв народів

Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ)

  1. У суфіксах -инськ(ий), -інськ(ий) прикметників, утворених від географічних назв і від назв народів, що мають у своїй основі суфікси -ин, – ін, -инськ, -інськ, зберігаємо той самий голосний (и або і), що й в основній назві: Камúшин — камúшинський, Нíжин нíжинський, Тульчúн — тульчúнський, Тýшино — тýшинський, Цюрýпинськ — цюрýпинський, Чигирúн — чигирúнський; Бóлдіно — бóлдінський, Філіппíни — філіппíнський; Грýзія — грузúн — грузúнський; осетин — осетинський.

У прикметниках, утворених від географічних назв, що не мають суфіксів -ин-, -ін-, пишемо завжди и: Аля́ска аля́скинський, Бакý — бакúнський, Кабардá — кабардúнський, Карагандá — карагандúнський, Пóті — пóтинський, Сóчі — сóчинський, Читá — читúнський, Шáхти — шáхтинський, але Амудар’я́— амудар’ї́нський.

Суфікси -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], – ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)]

  1. У суфіксах -овськ(ий) [-ьовськ(ий)], -евськ(ий) [-євськ(ий)], – івськ(ий) [-ївськ(ий)] прикметників, утворених від географічних назв, що мають у своїй основі -ов (-ьов), -ев (-єв), -ів (-їв), зберігаємо ту саму букву (о, е, є, і, ї), що й в основній назві: Скадóвськ — скадóвський, Тамбóв — тамбóвський; Карáчев — карáчевський, Колгýєв колгýєвський; Кишинíв кишинíвський, Львів — львíвський, Тéтерів тéтерівський, Чернíгів — чернíгівський. Якщо при творенні таких прикметникових форм від українських географічних назв відкритий склад з о, е стає закритим, діє правило про  чергування   ое  з  іЛозовá  —  лозівськи́й,  Свáтове  — свáтівський, Хмéлеве — хмелівськи́й.

У прикметниках, утворених від географічних назв, що закінчуються на групу приголосних або із суфіксальним к, перед яким є інший приголосний, пишемо -івський (-ївський): Бíла Цéрква — білоцеркíвський, Вáлки вáлківський, Гребíнка гребíнківський, Казáнка казáнківський, Златоýст — златоýстівський, але Орéл — орлóвський та ін.

У прикметниках, утворених за допомогою суфікса -ськ(ий) від географічних назв і від назв народів, основа яких закінчується на приголосний, відбуваються такі фонетичні зміни:

  • г, ж, з (дз) + -ськ(ий) -зьк(ий) [-дзьк(ий)]: Буг — бýзький, Ветлýга — ветлýзький, Вúборг — вúборзький, Вóлга — вóлзький, Гаáга — гаáзький, Гáмбург — гáмбурзький, Калýга — калýзький, Лáдога — лáдозький, Люксембýрг — люксембýрзький, Лéйпциг — лéйпцизький, Острóг — острóзький, Прáга прáзький, Рúга — рúзький, Стрáсбург — стрáсбурзький; Ворóнеж — ворóнезький (пор. назву українського селища — Ворóніж — ворóнізький), Запорíжжя — запорíзький, Парúж — парúзький; Абхáзія — абхáзький, Кавкáз — кавкáзький, Лодзь — лóдзький, Сиракýзи — сиракýзький, францýз — францýзький;
  • к, ц, ч + -ськ(ий) → -цьк(ий): Баскунчáк баскунчáцький, Велúкі Лýки великолýцький, Вúшній Волочóк — вишньоволóцький, Владивостóк — владивостóцький, грек  грéцький,  Кагарлúк  —  кагарлúцький, Казбéк  казбéцький, калмúк — калмúцький, Кобеля́ки — кобеля́цький,  коря́к  коря́цький, Кременчýк кременчýцький, Прилýки — прилýцький, словáк словáцький, таджúк таджúцький, тýрок турéцький, узбéк узбéцький; Нíцца нíццький, Суéц — суéцький, Череповéць — череповéцький; Бáхмач — бáхмацький, Гáлич гáлицький, Грúнвіч — грúнвіцький, Óвруч — Óвруцький, але Дамáск дамáський, Мéкка — мéккський, тю́рки тю́ркський;
  • с, х, ш + -ськ(ий) → -ськ(ий): Арзамáс — арзамáський, Одéса — одéський, Тбілíсі — тбілíський, тунгýс тунгýський, Черкáси черкáський, черкéс черкéський, вóлох — волóський, Карабáх — карабáський, Лепетúха лепетúський, чех чéський; Золотонóша золотонíський, Кандалáкша кандалáкський, латúш — латúський, Сивáш сивáський, чувáш — чувáський, Русь — рýський.
Примітка 1. Для збереження звукового складу твірних основ (переважно іншомовних) у деяких прикметниках зазначені приголосні перед суфіксом -ськ- не чергуються і передаються відповідно на письмі: Небíт-Дáг — небíт-дáгський, Клуж — клýжський, Бангкóк — бангкóкський, бáски — бáскський, казáх — казáхський, Печ — Пéчський, Перéмишль — перéмишльський, Рáдомишль — рáдомишльський та ін.

Український правопис

Перейти до змісту

0 коментарів до "Правопис прикметникових форм від географічних назв і від назв народів"

Прокоментувати!

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.