• Немає товарів у кошику.

ДОГОВІР
публічної оферти
про надання освітніх послуг

Цей Договір публічної оферти про надання освітніх послуг (далі в тексті – «Договір») встановлює умови та порядок надання платних послуг на сайті https://dyskurs.net/ і в мобільному додатку «дисКурс» (далі в тексті – «Сайт»), умови користування Сайтом та є публічною офертою фізичної особи-підприємця Шарканя Василя Васильовича (далі в тексті – «Виконавець»; реєстраційний номер платника податків – 3110303434; інформація про реєстрацію внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, номер запису 2003240000000035967) для будь-якої особи відповідно до статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України щодо надання послуг на наведених нижче умовах.

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Клієнтом та Виконавцем базуються на цьому Договорі.

1.2. Терміни в цьому договорі вжиті в такому значенні:

Виконавець – фізична особа-підприємець Шаркань Василь Васильович (реєстраційний номер платника податків – 3110303434).
Клієнт – фізична особа, яка отримує від Виконавця освітні послуги або яка купує ці послуги для іншої неповнолітньої особи, оплачує послуги Виконавця на банківський рахунок Виконавця, акцептувавши таким чином цей договір.
Сайт – сукупність вебсторінок, розміщених у мережі Інтернет за адресою https://dyskurs.net/, а також доступних у мобільному додатку «дисКурс»; Виконавець розміщує на Сайті інформацію з метою надання послуг, указує їх вартість; скориставшись конкретною пропозицією, Користувач акцептує цей Договір.
Курс – сторінка або група сторінок на Сайті, на яких розміщена інформація для вивчення української мови або української літератури; доступ до Курсу надається на спеціальних умовах, зазначених на головній сторінці цього Курсу.
Заняття – індивідуальна або групова консультація з української мови та/або української літератури, надана Виконавцем Клієнтові згідно з умовами Договору й відповідно до умов за погодженням Сторін.
Послуга – надання інформаційно-консультаційних послуг щодо вивчення української мови та/або літератури з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та/або для підвищення рівня знань із цих дисциплін Клієнта чи неповнолітньої особи, яку він представляє. Вартість послуг не є фіксованою та вказується на Сайті у формі оголошення чи публікації та/або визначається за згодою Сторін.
Акцептування Договору – підтвердження ознайомлення з цим Договором у формі реєстрації на Сайті та/або оплати послуг Виконавця відповідно до вартості, вказаної в оголошенні чи публікації на Сайті.
Політика конфіденційності – невід’ємна частина Договору щодо використання персональних даних відвідувачів Сайту, розміщена в Додатку 1 до цього Договору за адресою https://dyskurs.net/privacy/.
Сторона – Клієнт, Виконавець; разом – Сторони.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю та всіма правами й повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання Договору.

1.4. Чинна версія цього Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця, є доступною й обов’язковою для ознайомлення Клієнтом до моменту здійснення ним акцептування умов Договору.

1.5. Скориставшись послугами Виконавця, Клієнт акцептує умови цього Договору, підтверджує, що ознайомлений з ним і погоджується з його умовами.

2. Предмет Договору

2.1. Цей Договір є публічним договором, вважається укладеним між Виконавцем з однієї сторони та Клієнтом з іншої з моменту Акцептування останнім умов та положень цього Договору включно з Додатками до нього.

2.2. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надати Клієнту освітні послуги, спрямовані на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та/або української літератури згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги відповідно до умов цього Договору та українського законодавства.

3. Порядок оформлення Послуги, отримання винагороди Виконавцем та повернення коштів

3.1. Відвідувач Сайту звертається до Виконавця будь-яким способом зв’язку, що опублікований на Сайті, та приймає умови, оприлюднені в оголошенні чи в іншій публікації на Сайті, а також умови цього Договору.

3.2. Оплата за користування Послугою проводиться на банківський рахунок Виконавця відповідно до реквізитів:
Отримувач: ФОП Шаркань В. В.
ЄДРПОУ отримувача: 3110303434
IBAN: UA733052990000026001013607083
Банк АТ КБ «Приватбанк»

3.3. Оплата за Заняття проводиться за фактом його проведення і є підтвердженням наданої Послуги. Клієнт переказує кошти за наведеними реквізитами й указує призначення платежу: «За послуги відповідно до договору публічної оферти про надання освітніх послуг».

3.4. Оплата за Курс проводиться у спосіб, визначений на сторінці оформлення передплати цього Курсу, на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою системи «LiqPay» або за згодою Сторін безпосередньо банківським переказом відповідно до рахунка-фактури, наданого Виконавцем. Доступ до Курсу Клієнт отримує після підтвердження оплати на період, зазначений на сторінці курсу, але не довший, ніж 365 днів.

3.5. Кошти, сплачені Клієнтом за проведені Заняття, поверненню не підлягають.

3.6. Кошти, сплачені Клієнтом за Курс, можуть бути повернені клієнту, якщо він подав відповідний запит про повернення коштів на електронну пошту Виконавця (dyskurs.net@gmail.com) протягом 5 календарних днів після здійснення оплати за відповідний (Клієнт вказує в запиті платіжні реквізити для повернення коштів).

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:
а) дотримуватись усіх умов цього Договору;
б) розмістити на Сайті інформацію про зміст Курсів, надати додаткову інформацію про особливості надання послуг на запит Клієнта;
в) надати Клієнтові освітні послуги відповідно до цього Договору;
г) надати Клієнтові доступ на Сайті до курсу, за який він здійснив оплату, на визначений період.

4.2. Виконавець має право:
а) вносити зміни на Сайті щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку, зокрема й зміни щодо вартості Курсів; зміна вартості Курсу не поширюється на Клієнтів, які здійснили оплату за відповідний курс до того, як вартість була змінена;
б) призупинити надання Послуг при несвоєчасному виконанні Клієнтом своїх фінансових зобов’язань.

4.3. Клієнт зобов’язаний:
а) дотримуватись усіх умов цього Договору;
б) ознайомитись із інформацією про Послуги Виконавця;
в) під час реєстрації на Сайті та здійснення оплати за Курс вносити достовірні відомості;
г) оплатити Послуги Виконавця;
д) під час отримання Послуг виконувати рекомендації та поради Виконавця.

4.4. Клієнт має право:
а) замовляти послуги у Виконавця;
б) користуватись послугами відповідно до умов цього Договору;
в) вимагати від Виконавця дотримання умов цього Договору;
г) отримувати повну інформацію про Послуги Виконавця, їх ціну;
д) вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Виконавця;
е) відмовитись від Послуги Виконавця протягом 5 днів від часу оплати за Курс за умови, що Курс не виправдав очікування Клієнта, і повернути повну вартість Курсу за запитом, зробленим на електронну пошту Виконавця (dyskurs.net@gmail.com) не пізніше, ніж за 5 календарних днів після здійснення оплати за відповідний Курс (у запиті необхідно вказати платіжні реквізити для повернення коштів).

5. Відповідальність Сторін та владнання спорів

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Клієнтові шкоду внаслідок неналежного використання Клієнтом придбаних Послуг.

5.3. Усі суперечки й розбіжності, що виникають у процесі виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

5.4. Виконавець після отримання від Клієнта письмової претензії зобов’язаний протягом 5 робочих днів її розглянути та спрямувати Клієнтові вмотивовану відповідь.

5.5. У разі неможливості досягнення консенсусу відповідно до п. 5.3 кожна Сторона має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.

6. Умови конфіденційності

6.1. Умови конфіденційності визначені Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цього Договору й розміщена в Додатку 1 за адресою https://dyskurs.net/privacy/

7. Права інтелектуальної власності

7.1. Усі виключні майнові та немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем і надаються Клієнтові в процесі надання послуг, належать Виконавцеві.

7.2. Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Сайту та використання навчальних матеріалів.

7.3. Надаючи право на використання Клієнтом об’єктів авторського для досягнення мети цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання з іншою метою, ніж визначено Договором.

7.4. Користування Клієнтом усіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстами, зображеннями, аудіо- та відеоматеріалами тощо) можливе тільки індивідуально; Клієнтові заборонено поширювати такі матеріали в будь-який спосіб і в будь-якій формі.

7.5. Використання матеріалів, розміщених на Сайті, з метою, яка не зазначена в цьому Договорі, можливе тільки за письмової згоди Виконавця.

8. Строк дії, умови розірвання Договору та внесення змін до нього

8.1. Цей Договір починає діяти з моменту його акцептування Клієнтом і діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору.

8.3. При прийняті Клієнтом рішення про відмову від отримання Послуг Клієнт повідомляє Виконавця про це рішення письмово у формі електронного листа на email Виконавця (dyskurs.net@gmail.com).

8.4. Виконавець може вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку шляхом публікації змін на Сайті Виконавця; зміни набувають чинності з моменту публікації, якщо інший термін набуття чинності не визначений додатково при їх публікації.

8.5. При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Клієнтом, Виконавець повідомляє про них Клієнта шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до набуття змінами чинності.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яких неможливо було запобігти розумними заходами.

9.2. Якщо обставини непереборної сили вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом яких діяли ці обставини.

10. Інші умови

10.1. Клієнт гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

10.2. Недійсність, незаконність або непридатність до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності інших положень цього Договору і не впливає на їхню подальшу юридичну силу.

10.3. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору і не передбачає виникнення між Сторонами агентських або представницьких відносин для досягнення будь-якої мети. Жодна зі сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями або вступати в договірні відносини від імені іншої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.

10.4. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Клієнт погоджується на їх обробку Виконавцем відповідно до Політики конфіденційності, яка є Додатком 1 до цього Договору.

Освітня платформа © Дискурс. Усі права застережено.